Zápis

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI JE VE STŘEDU 19.6.2024 v 16,30h.     v prostředním pavilónu v 1.třídě u broučků.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2,
od 1. 9. 2024
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy, Praha 4,
Jitřní 2, se sídlem Jitřní 424/2 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2, od 1. 9.
2024.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče:

1. 9214478087 přijat(a)
2. 8820292096 přijat(a)
3. 8527149728 přijat(a)
4. 8628975104 přijat(a)
5. 9789792896 přijat(a)
6. 3450063872 přijat(a)
7. 6626615424 přijat(a)
8. 1017702528 přijat(a)
9. 9164431364 přijat(a)
10. 5243889024 přijat(a)
11. 6253923584 přijat(a)
12. 5066110592 přijat(a)
13. 6500904448 přijat(a)
14. 9412862445 přijat(a)
15. 5959601776 přijat(a)
16. 4038370928 přijat(a)
17. 5365987392 přijat(a)
18. 1254689928 přijat(a)
19. 3444032889 přijat(a)
20. 3535949312 přijat(a)
21. 2620575232 přijat(a)
22. 8024667648 přijat(a)
23. 6349589504 přijat(a)
24. 9514663936 přijat(a)
25. 2476734208 přijat(a)
26. 4443297152 přijat(a)
27. 6597461744 přijat(a)
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 31. 5. 2024

 

Zápis do MŠ  Jitřní pro školní rok 2024/25

Den otevřených dveří  pro zájemce o zápis do Mateřské školy, Praha 4, Jitřní  pro školní rok 2024/25  se bude konat  23. dubna 2024  s tímto programem:

9,00 – 11,00 hod.  prohlídka tříd za běžného provozu školy, představení vzdělávacího procesu MŠ, zodpovězení dotazů

Zápis do MŠ  Jitřní pro školní rok 2024/25

Elektronický zápis do mateřské školy od 15. 4. 2024 do 16. 5. 2024:

 https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

Pro vygenerování je potřeba zadat  pro každou žádost číslo pojištěnce ze zdravotní kartičky dítěte.  Ostatní pokyny pro vyplnění naleznete přímo v systému elektronického Zápisu do MŠ.

Přihlášku a evidenční list si vygenerujte (důležité pro potvrzení od pediatra).

Vyplněné a lékařem podepsané přihlášky budou přijímány v mateřské škole v TERMÍNU ZÁPISU ve dnech 15. – 16. 5. 2024 od 13,00 do 18,00 hodin v MŠ Jitřní . Zápis bude probíhat ve 4.třídě (poslední pavilón, horní třída)

s sebou si vezměte: vyplněnou a podepsanou přihlášku, evidenční list potvrzený lékařem (!), průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte;

pokud z vážných důvodů v uvedený termín přihlášku do mateřské školy doručit nemůžete, domluvte se telefonicky či e-mailem na předání přihlášky dříve.

Dne 16. 5. 2024 v 18,00h. je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat v systému elektronického zápisu, výsledky budou zveřejněny i na webu mateřské školy nejpozději do 15. 6. 2024.

Informace k zápisu – Nahlédnutí do spisu:

 • Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé pobytu a z něhož je patrná i podoba
 • dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně
 • dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy
 • dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.
 • dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: 17. 5. 2024 v ředitelně  mezi 8,00 – 11,00h.

         

 

       Informace o postupu při zápisu dítěte do mateřské školy:    

 

 

 Práva a povinnosti účastníků povinného předškolního vzdělávání

viz. Školní řád mateřské školy, Praha 4, Jitřní 2 – všeobecné informace

Pro povinné předškolní vzdělávání platí Školní řád mateřské školy a tato příloha, která upravuje a rozšiřuje jejich práva a povinnosti s ohledem na nová ustanovení Školského zákona od 1.9.2017:

 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Každé přijaté dítě má dále právo:

 • předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v § 33 školského zákona,
 • pomoc a služby poskytované mateřskou školou nebo školským poradenským
 • zařízením v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s §29 školského zákona.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte,
 • u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání.

Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • v případě neomluvené nepřítomnosti dítěte projednat na vyzvání situaci se školou,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných sdělení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání
 • pro vedení školní matriky oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v souladu s § 28odst.2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, nebo bezpečnost dítěte; a změny v těchto údajích
 • pokud je dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné vzděláváno individuálně, zajistit účast dítěte u ověření dovedností.
 • u individuálního vzdělávání doporučí ředitelka zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojených dovedností v jednotlivých oblastech ve třídě od 10,00 do 11,00hodin formou didaktických her poslední listopadový týden a jako náhradní termín je určen prosincový týden. Konkrétní datum bude domluveno s rodiči.

 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení školní docházky povinné.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin. Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základní škole.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 Způsob omlouvání nepřítomných dětí s povinnou předškolní docházkou:

Omluva může být provedena zákonným zástupcem dítěte, nebo pověřenou osobou také písemně a to do sešitu k tomu určenému, umístěnému v šatně příslušné třídy, kam dítě běžně dochází a e-mailem (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

U dětí s povinným předškolním vzděláváním platí, že nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Další pravidla pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou platí dle Školního řádu stejně jako pro ostatní děti.

V Praze dne: 30.6.2017                                      Mgr. Markéta Rolníková ředitelka MŠ