Zápis

Dokumenty ke stažení: ZÁPIS 2022/2023 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ JITŘNÍ zápis 2022-2023

Evidenční list

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ na šk.rok 2022/2023

se koná:  ve ČTVRTEK 16.6.2022  v 16,00h. prostřední pavilón 1.třída BROUČCI.

 

 

Zápis do mateřské školy Praha 4, Jitřní 2 na školní rok 2022/2023

Termín zápisu – v zákonem stanovené lhůtě od 11. 5. a 12. 5. 2022  13 – 18 hod.

Zápis – Žádost o přijetí, Evidenční list a ostatní podklady k zápisu je možné doručit následujícími způsoby: 

 • do datové schránky školy   8hzmckt
 • osobně – ředitelna 11.5. a ve třídě 12.5.2022 (13 – 18 hod.)
 • žádost o přijetí a evidenční list lze vyzvednout v MŠ osobně v MŠ ve dnech 20.4.       a 21.4.2022 (13 – 17 hod.), nebo si ji můžete stáhnout na webových stránkách MŠ
 • odklad školní docházky by měl být přiložen (originál) k žádosti a evidenčnímu listu
 • děti již navštěvující naší MŠ doloží originál odkladu školní docházky do 30.6.2022

Přílohy k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Evidenční list
 • prostá kopie rodného listu
 • trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4 (viz.kritéria o přijetí)
 • trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 – pravdivost údajů stvrzujete podpisem Žádosti o přijetí

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním a v  případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici 29. 5. 2022.

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba – zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání Vás po předchozí domluvě předá ředitelka MŠ.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Zápis  pro děti z Ukrajiny , které obdržely vízum s povolením k pobytu   na území ČR (status válečného uprchlíka min. na 1 rok) a mají zajištěné bydliště na území MČ Prahy 4, bude probíhat v pozdějším termínu samostatně:

2. termín 

 • Organizován pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později
 • Pravidla pro organizaci jsou stejná jako pro zápis v řádném termínu
 • OŠ vypracuje informativní dopis pro zákonné zástupce budoucích dětí s předškolním vzděláváním, který bude uveřejněn na webových stránkách úřadu a škol
 • Zapsány budou pouze děti s pobytem na území MČ Praha 4!

–  přihlášku v ukrajinském jazyce  si bude možné vyzvednout – informace bude včas zveřejněna

– návrat vyplněné přihlášky vč. potvrzení českého pediatra o očkování dítěte bude probíhat 14.6 a 15.6. 2022 od 13,00 – 17,00 hodin v ředitelně

 

Informace k zápisu do MŠ 2022-23 (Ukrajina)  

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2,se sídlem: Jitřní 2/424, Praha 4 – Hodkovičky, 147 00
Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2 se sídlem Jitřní 2/424,Praha 4 – Hodkovičky, 147 00

 Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023

Uchazeč Výsledek řízení
3022 přijat/a
4522 přijat/a
0922 přijat/a
5322 přijat/a
0422 přijat/a
3922 přijat/a
3222 přijat/a
5622 přijat/a
5722 přijat/a
3322 přijat/a
6022 přijat/a
1522 přijat/a
3422 přijat/a
1022 přijat/a
2022 přijat/a
5422 přijat/a
3722 přijat/a
1122 přijat/a
4222 přijat/a
2922 přijat/a
0622 přijat/a
1622 přijat/a
1722 přijat/a
2422 přijat/a
1422 přijat/a
1222 přijat/a
1322 přijat/a
3122 přijat/a
4922 přijat/a
2522 přijat/a
0722 přijat/a
1822 přijat/a
0522 přijat/a
3622 přijat/a
3522 přijat/a
2122 přijat/a
4122 přijat/a

 

V Praze dne: 25.5.2022             Mgr.Markéta Rolníková   ředitelka Mš 

                       

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k vyzvednutí

ve čtvrtek 2.6.2022     8,00 – 12,00hod. v ředitelně.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ na šk.rok 2022/2023

se koná:  ve ČTVRTEK 16.6.2022  v 16,00h. prostřední pavilón 1.třída BROUČCI.

 

 

Vnitřní předpis o kritériích k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2022/23

            Vydávání přihlášek (den otevřených dveří):

                                                                     20.4. a 21.4. 2022   13,00 – 17,00 hodin

            Příjem přihlášek – datum zápisu: 11.5.  a 12.5.  2022   13,00 – 18,00 hodin.

Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:  

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí:

 • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 – pravdivost stvrzena podpisem na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, v případě cizince cestovním pasem
 • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4, nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu  
 • Věk dítěte (starší má přednost před mladším) 

Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku dítěte a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

   O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel – § 34 odst. 3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,   

   středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. 

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

V Praze dne: 15.2.2022                                               Mgr.Markéta Rolníková, ředitelka MŠ

 

 

Práva a povinnosti účastníků povinného předškolního vzdělávání

viz. Školní řád mateřské školy, Praha 4, Jitřní 2 – všeobecné informace

Pro povinné předškolní vzdělávání platí Školní řád mateřské školy a tato příloha, která upravuje a rozšiřuje jejich práva a povinnosti s ohledem na nová ustanovení Školského zákona od 1.9.2017:

 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Každé přijaté dítě má dále právo:

 • předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v § 33 školského zákona,
 • pomoc a služby poskytované mateřskou školou nebo školským poradenským
 • zařízením v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s §29 školského zákona.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte,
 • u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání.

Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • v případě neomluvené nepřítomnosti dítěte projednat na vyzvání situaci se školou,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných sdělení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání
 • pro vedení školní matriky oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v souladu s § 28odst.2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, nebo bezpečnost dítěte; a změny v těchto údajích
 • pokud je dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné vzděláváno individuálně, zajistit účast dítěte u ověření dovedností.
 • u individuálního vzdělávání doporučí ředitelka zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojených dovedností v jednotlivých oblastech ve třídě od 10,00 do 11,00hodin formou didaktických her poslední listopadový týden a jako náhradní termín je určen prosincový týden. Konkrétní datum bude domluveno s rodiči.

 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení školní docházky povinné.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin. Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základní škole.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 Způsob omlouvání nepřítomných dětí s povinnou předškolní docházkou:

Omluva může být provedena zákonným zástupcem dítěte, nebo pověřenou osobou také písemně a to do sešitu k tomu určenému, umístěnému v šatně příslušné třídy, kam dítě běžně dochází a e-mailem (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

U dětí s povinným předškolním vzděláváním platí, že nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Další pravidla pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou platí dle Školního řádu stejně jako pro ostatní děti.

V Praze dne: 30.6.2017                                      Mgr. Markéta Rolníková ředitelka MŠ