Zápis

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ JITŘNÍ zápis 2020-2021

Evidenční list

 

 

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí:

ve středu 17. 6. 2020 od 16. 00 hodin v mateřské školev prostředním pavilónu v 1.třídě u broučků za dodržení veškerých hygienických opatření. 

 

Zápis do mateřské školy Praha 4, Jitřní 2 na školní rok 2020/2021

,,Den otevřených dveří“ ve dnech zápisu  se ruší !!!

 • Termín zápisu – v zákonem stanovené lhůtě od 2. 5. do 16. 5. 2020 (do 18.00 hod.)

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a nejlépe bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole, žádost o přijetí a evidenční list je možné doručit následujícími způsoby:

 

 • do datové schránky školy   8hzmckt
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) msjitrni@volny.cz
 • poštou
 • osobním podáním – vhozením do poštovní schránky MŠ.
 • žádost o přijetí , evidenční list lze vyzvednout v MŠ osobně po předchozí domluvě ve dnech 22.4. a 23.4.2020
 • v  případě nutnosti lze MŠ po předchozí domluvě navštívit (schůzku lze domluvit na tel. čísle: 736 487 401, e-mailem: msjitrni@volny.cz).
 • odklad školní docházky by měl být přiložen (originál) k žádosti a evidenčnímu listu
 • děti již navštěvující naší MŠ doloží originál odkladu školní docházky do 30.6.2020

přílohy přihlášky

 • prostá kopie rodného listu
 • čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce, zvláště údaje o trvalém bydlišti dítěte a prohlášení k očkování
 • prostá kopie očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici 29. 5. 2020 (na webových stránkách MŠ, venkovní nástěnka MŠ)

Registrační číslo Vašeho dítěte, které bude po ukončení a vyhodnocení zápisu uvedeno v přehledu přijatých/nepřijatých dětí na webových stránkách školy a na  nástěnce u vchodu do MŠ ,  Vám bude sděleno v úterý 19. 5. 2020 od 8,00 do 12,00 na telefonním čísle   736 487 401 a nebo posláno na Váš e-mail. Spojte se s námi. Dovolujeme si požádat o dodržení tohoto termínu.

Registrační číslo Vašeho dítěte bylo posláno 19.5.2020 na Vaše e-maily, prosím, zkontrolujte si i spam ( může se stát ,že tam náš e-mail mohl ,,spadnout“).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školskéhozákona
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba – zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.Žádost o individuální vzdělávání Vás po předchozí domluvě předá ředitelka MŠ.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2,se sídlem: Jitřní 2/424, Praha 4 – Hodkovičky, 147 00
Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2 se sídlem Jitřní 2/424,Praha 4 – Hodkovičky, 147 00

 

Seznam přijatých dětí na šk.rok 2020/2021

 

Uchazeč Výsledek řízení
1620 přijat/a
2520 přijat/a
1520 přijat/a
0820 přijat/a
2120 přijat/a
0420 přijat/a
1320 přijat/a
3520 přijat/a
1920 přijat/a
2020 přijat/a
3620 přijat/a
0620 přijat/a
3220 přijat/a
1220 přijat/a
0320 přijat/a
2420 přijat/a
2820 přijat/a
2620 přijat/a
0720 přijat/a
3020 přijat/a
3420 přijat/a
1720 přijat/a
3320 přijat/a
0520 přijat/a
0120 přijat/a
3120 přijat/a
0220 přijat/a
2220 přijat/a
1020 přijat/a
1120 přijat/a
0920 přijat/a
2920 přijat/a
2320 přijat/a
1820 přijat/a

 

V Praze dne: 26.5.2020             Mgr.Markéta Rolníková   ředitelka Mš 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude odesláno doporučeně poštou.

     

Vnitřní předpis o kritériích k zápisu dětí do MŠ na šk.rok 2020/21

       Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:  

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu , v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku. Děti budou přijímáni s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném kolském obvodu mateřské školy, podle věku a níže uvedených kritérií.

  Kritéria pro přijímání dětí:

 • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 – doložen OP dítěte, originálem výpisu z evidence obyvatel,  podle výpisu z matriky, v případě cizince cestovním pasem
 • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4, nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu  
 • Věk dítěte (starší má přednost před mladším)  

Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku dítěte a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel – § 34 odst. 3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

V Praze dne: 28.2.2020                                               Mgr.Markéta Rolníková, ředitelka MŠ

          

 

Práva a povinnosti účastníků povinného předškolního vzdělávání

viz. Školní řád mateřské školy, Praha 4, Jitřní 2 – všeobecné informace

Pro povinné předškolní vzdělávání platí Školní řád mateřské školy a tato příloha, která upravuje a rozšiřuje jejich práva a povinnosti s ohledem na nová ustanovení Školského zákona od 1.9.2017:

 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Každé přijaté dítě má dále právo:

 • předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v § 33 školského zákona,
 • pomoc a služby poskytované mateřskou školou nebo školským poradenským
 • zařízením v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s §29 školského zákona.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte,
 • u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání.

Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • v případě neomluvené nepřítomnosti dítěte projednat na vyzvání situaci se školou,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných sdělení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání
 • pro vedení školní matriky oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v souladu s § 28odst.2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, nebo bezpečnost dítěte; a změny v těchto údajích
 • pokud je dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné vzděláváno individuálně, zajistit účast dítěte u ověření dovedností.
 • u individuálního vzdělávání doporučí ředitelka zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojených dovedností v jednotlivých oblastech ve třídě od 10,00 do 11,00hodin formou didaktických her poslední listopadový týden a jako náhradní termín je určen prosincový týden. Konkrétní datum bude domluveno s rodiči.

 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení školní docházky povinné.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin.Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základní škole.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 Způsob omlouvání nepřítomných dětí s povinnou předškolní docházkou:

Omluva může být provedena zákonným zástupcem dítěte, nebo pověřenou osobou také písemně a to do sešitu k tomu určenému, umístěnému v šatně příslušné třídy, kam dítě běžně dochází a e-mailem (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

U dětí s povinným předškolním vzděláváním platí, že nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Další pravidla pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou platí dle Školního řádu stejně jako pro ostatní děti.

V Praze dne: 30.6.2017                                                         Mgr. Markéta Rolníková ředitelka MŠ