Aktuality

Letní provoz 2021

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V mateřských školách od 26. 4. 2021
se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,
v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,
pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.
o Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021
se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.
o Ve vyšších odborných školách se od 26. 4. 2021 umožňuje skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků anebo studenty ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků
pro studenty účastnící se skupinových konzultací platí povinnost podrobit se testování.
o Provoz ostatních škol a školských zařízení
nedochází ke změnám,
vzhledem k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání připomínáme, že vstup pracovníků školských poradenských zařízení do škol je považován za nezbytně nutný případ vstupu třetích osob do školy, a je tedy umožněn.
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:
o povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),
o povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).
K distribuci antigenních testů na období od 26. dubna do 7. května 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje:
 distribuce druhé dodávky antigenních testů pro jednotlivé školy a školská zařízení na období od 26. dubna 2021 do 7. května 2021 bude zahájena ve středu 21. dubna 2021. Testy pro období od 10. května 2021 budou distribuovány opět v další dodávce, a to i v návaznosti na vyhodnocení skutečné spotřeby distribuovaných testů u jednotlivých subjektů.
 za účelem stanovení počtu antigenních testů distribuovaných jednotlivým školám v této vlně distribuce bylo provedeno rozsáhlé a podrobné šetření požadavků všech škol prostřednictvím Dotazníku k mimořádnému šetření COVID 3 v Informačním systému školské statistiky. Šetření zjišťovalo aktuální odhad reálné spotřeby testů z první vlny distribuce včetně požadavků na vydání testů z rezervy na krajských pracovištích NPI (a tedy jejich zůstatek k využití pro další období), průměrné týdenní počty osob, které by byly zapojeny do testování v případě dalšího predikovaného návratu k prezenční výuce od 26. dubna 2021, a rovněž počty testů související s konáním skupinových konzultací, účastí žáků na jednotných příjímacích zkouškách či maturitách.
 při realizaci šetření uváděly školy požadavky na antigenní testy i pro původně zvažovanou rotační prezenční výuku na 2. stupni základních škol, v nižších ročnících víceletých gymnázií a u 8letého oboru konzervatoře, která ovšem na základě rozhodnutí vlády České republiky ze dne 19. dubna 2021 nebude od 26. dubna 2021 ještě obnovena. Z tohoto důvodu byly dodávky antigenních testů, oproti původním požadavkům vycházejícím z údajů předaných těmito školami, částečně pokráceny. Dále byly přiměřeně zkráceny i požadavky mateřských škol v Karlovarském a Královéhradeckém kraji s ohledem na to, že od 26. dubna 2021 bude v návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci v těchto krajích plně obnoven provoz mateřských škol bez povinnosti testování dětí v těchto zařízeních. Testovat se v těchto mateřských školách budou s frekvencí 1x týdně pouze pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci přítomní na pracovišti. Antigenní testy, které tyto MŠ ještě případně obdrží, jsou v takovém množství, aby spolu s případným zůstatkem testů z předchozí distribuce odhadovaným školami v šetření plně pokryly potřebu testování všech pedagogů a nepedagogů školy po několik týdnů.
 tato dodávka antigenních testů je určena pro subjekty, jejichž součástí je mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, středisko praktického vyučování, zařízení ústavní a ochranné výchovy, středisko výchovné péče, zařízení školního stravování, školní družina, školní klub, domov mládeže a internát. Pokud některý z uvedených subjektů není v distribučním seznamu zahrnut, je to v důsledku toho, že z provedeného šetření vyplynulo předpokládané pokrytí testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců škol až do 7. května 2021 ještě antigenními testy obdrženými v předchozí distribuci (včetně testů obdržených případně z NPI).
 dodávka do celé ČR je v této vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN.
o Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).
o Upozorňujeme, že ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení). Oproti předchozím instrukcím tedy nejsou balení uzpůsobena na možnost odložení zkumavek na jednotlivých lavicích. Možnost manipulace se zkumavkami při testování ve třídách byla upravena na str. 8 aktualizovaného Manuálu Covid-19 testování ve školách: https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-aktual19-04-2021.pdf.
 za základní distribuovatelné balení považujeme i v tomto případě krabičku 20 ks testů a tato skutečnost je zohledněna v distribučních seznamech. Distribuční seznamy, které jsou zveřejněny na webových stránkách https://testovani.edu.cz/, jsou znovu bez výjimky závazné a nelze žádným způsobem upravovat počty testů pro
jednotlivé subjekty. Počty antigenních testů distribuovaných nyní školám byly stanoveny tak, aby spolu s jejich zůstatky na školách z minulého období zajistily pokrytí potřeby testování v období od 26. dubna. do 7. května 2021 v rozsahu aktuálně uvažované prezenční výuky a souvisejících školských služeb.
 po potvrzení dokončení distribuce ze strany všech krajů pak zveřejní MŠMT, stejně jako v předchozích případech, na stránkách https://koronavirus.edu.cz/odkazy informaci o ocenění převzatých testů pro všechny školy a rovněž i informaci o postupu účtování.
 jak je již uvedeno výše, v rámci této distribuce proběhl velmi detailní a podrobně specifikovaný sběr údajů o potřebě testů, jejich dosud obdrženém množství i spotřebě v jednotlivých školách. V rámci prvního období měla být z rezervy saturována zejména potřeba testů pro děti pracovníků IZS a dalších vyjmenovaných profesí, které nebyly při původních požadavcích na množství dodaných testů do mateřských škol a základních škol zohledněny. Na další období však již školy tuto potřebu vyčíslily v rámci sběru údajů a testy dostanou jako standardní součást dodávky. Stejně tak školy vyčíslily potřebu testů pro zajištění maturitních zkoušek, skupinových konzultací či testování žáků pro účast na jednotné přijímací zkoušce.
 jako na oprávněné požadavky na čerpání z rezervy tak bude pohlíženo pouze na výjimečné situace v podobě neočekávatelných nárůstů potřeby oproti původnímu stavu objednaných testů, a to v množství, které pokryje potřebu školy do 7. května 2021. Mezi výjimečné situace k oprávněnému užití rezerv NPI patří:
o neočekávaný, významně vyšší zájem o skupinové konzultace nebo prezenční výuku v základních školách, středních školách či vyšších odborných školách;
o obdržení poškozených nebo neúplných testovacích sad (viz výměna na NPI níže);
o neočekávaně vysoký počet neprůkazných testů (vykazováno do Covid forms app).
 prostřednictvím krajských pracovišť NPI byly zaznamenány snahy některých škol tvořit rezervy testů v objemu vyšším, než odpovídá jejich reálné spotřebě pro nejbližší definované období. MŠMT upozorňuje, že k takovému postupu není důvod a MŠMT počítá s tím, že dodávky antigenních testů pro potřeby prezenční výuky budou plynule pokračovat i pro následující týdny. Pokud škola, ať už v důsledku uplatnění příliš vysokých předpokladů spotřeby testů při prvních šetřeních v Informačním systému školské statistiky, či vyžádání příliš vysoké dodávky testů z rezervy NPI, bude disponovat zásobou antigenních testů přesahující její reálnou potřebu na období do 7. května 2021, škola testy v takovém případě nevrací a využije je pro testování v dalších obdobích (zohlední se v dalších dodávkách).
 aby MŠMT bylo do budoucna schopno vyhodnotit požadavky jednotlivých škol a dále zpřesnit distribuovaná množství a předejít nedůvodně vysokým dodávkám do některých škol, předpokládáme v dalších fázích sběru požadavků pro distribuci antigenních testů sběr údajů o testech použitých i o testech nepoužitelných, například v důsledku chybné manipulace. Informace o testech neplatných (použité bez validního výsledku) a testech platně použitých (použité s validním výsledkem) evidují školy již nyní, neboť jsou vykazovány v Covid forms app, pro testy nepoužitelné (znehodnocené) doporučujeme školám vést si vlastní evidenci. Uvedení počtu testů v jednotlivých kategoriích bude součástí dalších šetření ze strany MŠMT.
 V případě dodávky nekompletních sad, ať už LEPU RAPID testů (byly zaznamenány zejména chybějící vatové tyčinky) či SINGCLEAN testů, může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní. Vždy budou při výměně doručeny školou nekompletní sety testů a škola místo nich dostane sety kompletní (nelze tedy vyzvednout samostatně bez celkové výměny například jen chybějící vatové tyčinky či pouze lahvičky s pufrem). Před výměnou je nutno vždy prověřit kompletnost všech sad v dodávce, aby proběhla pro celý subjekt najednou. Vždy je třeba v případě této výměny brát do úvahy, kolika kusů se skutečně reklamace týká, a zvážit efektivitu realizace výměny na pobočce NPI. V případě, kdy by se výměna měla týkat jen několika kusů testů, doporučujeme škole si pouze evidovat takové testy jako nepoužitelné (znehodnocené) s dodatečnou informací o tom, že se jednalo o nekompletní dodávku, kterou nebylo efektivní řešit reklamací – výměnou na pobočce NPI z důvodu vysokých nákladů spojených s dopravou nekompletního testu k výměně a zpět. V budoucnu potom škola takový test vykáže v šetření MŠMT mezi ostatními znehodnocenými (nepoužitelnými) testy – viz informace výše.
 V případě poškození nebo znehodnocení větší části dodávky vlastní vinou (rozlití pufru, špatné skladování aj.), škola si zajišťuje náhradu testů vlastní cestou (dokoupení oficiálních poškozených komponent nebo celých sad testů).
MŠMT 19. 4. 2021

 

 

Informace o provozu od 12.4.2021

Otevření mateřské školy pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12.4.2021:

 • pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci)
 • pro děti zaměstnanců IZS na základě potvrzení od zaměstnavatele, které předáte učitelkám na třídě
 • 2 x týdně testování dítěte ( provede zákonný zástupce za dohledu pracovníka školy), v pondělí a čtvrtek při vstupu do dětské šatny, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 20 minut, pokud nebude dítě v den testování přítomen, bude otestován dodatečně den jeho nástupu
 • test obdrží od mateřské školy
 • zákonný zástupce a děti musí mít nasazený respirátor v celém areálu MŠ, děti si roušku (respirátor) sundají při vstupu do třídy ( platí výjimka, že při vzdělávání děti nemusí mít respirátor)
 • v případě nepřítomnosti své dítě prosím , písemně omluvte 1 den předem na email:omluvymsjitrni@seznam.cz

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze)
o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
o K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
o Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
o Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE/v příloze
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení (v příloze)
o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně
o K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy
o Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE/v příloze
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
o V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
o V základních školách
dětem v přípravné třídě,
žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
o Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích
žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu
o V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
na individuální prezenční výuce
o Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
o Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
o Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření.
o Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
o Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
o Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
o v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
o v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
o ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
o výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (v příloze). Nad rámec tohoto opatření informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.
 Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy (v příloze)
o Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování
o Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání
o Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 Opatření obecné povahy k prodloužení funkčního období školské rady (ZDE)
o MŠMT dříve vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu
o Školy si musí vyhodnotit, zda se u nich opatření uplatnilo, a připravit se na skončení funkčního období členů školské rady po předpokládaném skončení nouzového stavu ke dni 11. 4. 2021
 Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená krizovým opatřením
 Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE/v příloze
 Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE.

 

Rodiče předškoláků budou průběžně dostávat na  svůj  e-mail úkoly, které mohou doma se svými předškoláky dělat.

 

Vážení rodiče,

od 1.3. – 28.3. 2021 z rozhodnutí vlády bude naše mateřská škola uzavřena

( viz. informace níže).

Pro děti rodičů z IZS (integrovaného záchranného systému) bude otevřena MŠ Fillova.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021
o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili
o uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
 bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak, že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA – 28.3.2021  Zatím MŠ uzavřena
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o dětí v mateřské škole
o dětí v přípravné třídě
o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
o dětí v přípravném stupni základní školy speciální
o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 i nadále je povolena osobní přítomnost:
o dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
o žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
o žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
o žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
o při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
o při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
 a nadále je povoleno:
o konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
o konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
o konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
o ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
o konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob
 z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Formulář pro žádost o ošetřovné naleznete na https://www.cssz.cz/ 

Vážení rodiče,

pokud budete mít problém se dovolat do mateřské školy můžete volat:

ředitelka: 736 487 401

hospodářka: 776 268 968

 

  

 

 

Prosím, omlouvejte své děti na e-mail: omluvymsjitrni@seznam.cz

 

 

Organizace provozu naší MŠ od 1.9.2020

 Hygienické podmínky pro příjem dětí

 • Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – je nutné potvrzení od lékaře
 • Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat.  Výjimku mají rodiče nových dětí, kteří se dohodnou s učitelkami na adaptaci
 • Dítě si ihned důkladně umyje  ruce dezinfekčním mýdlem
 • V prostorách školy a na zahradě roušku dítě nenosí, ale rodiče roušku nosí, podmínkou však je, aby dítě  mělo roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně
 • Doporučujeme nenosit vlastní hračky
 • Každé dítě si přinese 1 podepsanou plastovou lahev s pitím (na zahradu)
 • Při vyzvedávání si rodiče zazvoní na příslušnou třídu a pro dítě si dojde ke dveřím třídy
 • Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, prosíme o dostatečný počet roušek
 • V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. školka uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme na schůzce v září 2020

Hygienické podmínky pro rodiče

 • Při příchodu do školky musí rodiče  nosit roušku, žádáme však, abyste dodržovali rozestupy v šatnách a na chodbě a používali desinfekci v mezidveří školky
 • Doba příchodu  do MŠ je od 6:30 hodin do 8:30 hodin
 • Rodič je povinen ihned nahlásit  změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění
 • Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit

Důležité informace :

Zvážíme konání  plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

KROUŽKY : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY

 .      POHODLNÉ OBLEČENÍ

       třída: tepláky, kraťasy, sukně, šatičky, tričko

vycházka: vhodné oblečení dle počasí

.      NÁHRADNÍ SPODNÍ KALHOTKY,

      PONOŽKY, PUNČOCHÁČE,TRIČKO,

       PLÁŠTĚNKA (v pytli v šatně a vše podepsané)

.      IGELITOVÁ TAŠKA (v pytli v šatně)

.      PYŽAMO (podepsané)

 

PŘÍCHODY A ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:

RÁNO:                         6,30–   8,30hod.

V POLEDNE:            12,30 – 13,00hod.

ODPOLEDNE:          15,00 – 17,00hod.

–          dodržujte příchody a odchody

–          budova uzamčena z bezpečnostních a provozních důvodů

–          pokud potřebujete přijít mimo vymezený čas, nahlaste to

           ráno své paní učitelce

–          po vyzvednutí dětí se z bezpečnostních důvodů

          nezdržujte v prostorách mateřské školy i na zahradě

   

PROVOZ

pokud nemáte vážný důvod (lékař) voďte děti

do školky nejpozději do 8,30h. Pozdějším příchodem

rušíte děti v již započaté činnosti a zároveň ohrožujete

jejich bezpečnost. Protože je paní učitelka musí

nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře!

 

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I ,,pouhá rýma“ se v dětském kolektivu velmi snadno

a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

 

 

KROUŽKY 2020/2021

 

PONDĚLÍ Fotbalová abeceda             venku a zima     tělocvična ZŠ

15,00 – 15,45h.

Děti na startu      4.TŘÍDA

15,00h. – 15,45hod.

ÚTERÝ   Dancing Cajons   3.TŘÍDA

15,45 – 16,30h.

STŘEDA   ANGLIČTINA        1.TŘÍDA

15,30 – 16,15h.

 

ČTVRTEK VÝTVARNÝ KROUŽEK 2.TŘÍDA

13,00 – 14,30h.

15,00 – 16,00h.

PÁTEK