Kontakt

+420  241  718  673

msjitrni@volny.cz

omluvy z docházky: omluvymsjitrni@seznam.cz