Představujeme se ......

Název:     Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2
Adresa:     Jitřní 424/2, Praha 4, 147 00      IČ: 61 38 46 15
Ředitelka:   Mgr. Markéta Rolníková
Provoz MŠ: 6:30 - 17:00 hodin

Rok uvedení MŠ do provozu:  1984 
Stav.kapacita: 120                Stav.počet tříd: 4
Hyg.potv. kapacita: 120                 Počet tříd: 4
Výjimka počtu zaps.dětí: 112

Naše nové videoprezentace si můžete prohlédnout v sekci VIDEO

 

Zde si můžete prohlédnout školní řád MŠ Jitřní 2014/2015

Naše mateřská škola se nachází v hezkém prostředí vilové
 zástavby, obklopená zelení a lesy a s hezky upravenou zahradou.

 Zaměření naší mateřské školy:

"UČÍME SE HEZKY SI HRÁT A JEDEN DRUHÉMU POMÁHAT".

 Máme čtyři heterogenní třídy s denním provozem pro děti 3-6 leté.
 Zaměřujeme se na výchovu věkově smíšeného kolektivu, což se
 nám daří a máme kladné výsledky.

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet pro
 děti atmosféru bezpečí, pohody a radosti. 

            Naše mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1984. Je
 to čtyřtřídní mateřská škola a je umístěna v krásné lokalitě na
 kopci nad Braníkem v Hodkovičkách. Děti zde mají možnost
 navštěvovat na vycházkách les, louku, rybník s přilehlým lesem a
 tak poznávat a pozorovat přírodu. Nenásilnou formou jsou vedeny k
 lásce k přírodě a seznamuj í se s tím, jak přírodu chránit a jak jí
 pomáhat.

            První tři roky byly otevřené jen první dvě třídy, ale po
 dokončení výstavby nového sídliště u lesa se naplnily i další dvě
 třídy štěbetajícími dětmi. Již více než deset let máme všechny třídy
 heterogenní a rodinného charakteru, protože víme, že v tomto věku
 dítěte jde o významnou vývojovou etapu v životě dítěte, a to je i
 vztah k druhým dětem, lidem. 

            A o to silněji si dítě ve smíšené třídě rozvíjí, ale i prožívá
 nenásilnou formou vlastnosti jako je - obětavost, tolerance, soucit,
 pomoc druhým. Snažíme se tím připravit dětem vhodné podmínky
 pro základy vztahu na jiné vzácný a to je přátelství. Myslíme, že se
 nám to v naší školce daří, proto sem chodí děti rády, jsou zde
 veselé a spokojené. Mimo to pořádáme společně s dětmi a rodiči
 různé akce podle ročního období, soutěže, návštěvy divadel v MŠ,
 výlety do okolí atd. Starší děti se seznamují pod vedením paní
 
Kořínkové s výukou anglického jazyka, dále navštěvují kroužek
 výtvarné tvořivosti pod vedením paní učitelky Schönové, mohou
 navštěvovat i kroužek flétny zajišťuje  agentura Kroužky, kroužek
 tanečků pod vedením p.Dostála, kroužek keramiky pod vedením
 p.Kvačkové.

 Naši školní zahradu máme vybavenou krásnými houpačkami,
 skluzavkami, průlezkami a pískovišti.  

 Stravování: Vlastní školní kuchyní – celodenní stravování

 

Vnitřní řád mateřské školy, Praha 4, Jitřní 2

 Péče o dítě – v období od 3 do 6-ti let věku dítěte jde o významnou
 vývojovou etapu v životě dítěte. Mateřská škola doplňuje přirozenou
 výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření v rodině její
 specifiku, posiluje její výchovné působení.Program péče o dítě
 vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogicko -
 psychologické normy péče o děti předškolního věku. Zabezpečují
 zdravý fyzický i sociální rozvoj dětí, jejich spokojené prospívání
 v souladu s jejich přirozeností.

 Provoz školy od 6:30 do 17:00 hodin. Provoz probíhá ve 4
 třídách věkově smíšených s přihlédnutím na sourozenecké dvojice.

 1. třída – BROUČCI                     3.třída – BERUŠKY

 2. třída – KUŘÁTKA                     4.třída - KOŤATA

 Zapsané děti docházejí do tříd v průběhu dopoledne od 6:30 do
 8:30 hod.

 V 8:00 hod. se uzavírá docházka. To znamená, že děti zapsané
 předcházející den se automaticky počítají do docházky.

 Rodiče předávají děti p. učitelce, neposílají je do mateřské školy
 samotné. P. učitelka zodpovídá za děti, které od rodičů řádně
 převzala. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné (může být
 z něho vyloučeno).

 Rodiče jsou povinni hlásit styk dítěte s infekční nemocí.

 Onemocní-li dítě během pobytu v mateřské škole,budou rodiče
 vyzváni, aby zajistili další péči.

 Omlouvání dětí – nepřítomnost se omlouvá třídní p. učitelce. Při
 neomluvené absenci 1 měsíc bude dítě z mateřské školy
 vyloučeno.Omlouvat lze i písemně do sešitu v šatně dětí 24 hodin
 předem, omlouvat lze i e-mailem: msjitrni@volny.cz

 Za dítě neomluvené se platí stravné(1. den).

V  každém případě jsou garantem zdravotního stavu dítěte rodiče.
 
Neodvolávejte p. učitelky – ze tříd, kdy pracují s dětmi. Informace
 Vám podají na třídních schůzkách nebo si vyžádejte individuální
 pohovor.

 Oblékejte děti přiměřeně s přihlédnutím na počasí a teplotu ve
 třídě.Všechny věci řádně označte jménem dítěte. Za cenné věci
 (náušnice, řetízky) mateřská škola neručí.

 Odchody domů – vzhledem k režimu dne je nejvhodnější doba:

                    po obědě:                   12:30 do 13:00 hod.

odpoledne:               15:00 do 17:00 hod.

 Dodržujte příchody a odchody, budova z bezpečnostních a
 provozních důvodů uzamčena.Pokud potřebujete přijít mimo
 vymezený čas, nahlaste to ráno své p.učitelce nebo se telefonicky
 domluvte.

 RODIČE SI VYZVEDÁVAJÍ DĚTI OSOBNĚ OD p. UČITELKY !!!

 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE VYZVEDÁVAT DÍTĚ
 SOUROZENCEM MLADŠÍM 15ti LET!!!

 V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou než-li rodiči je nutné
 vyplnit místopřísežné prohlášení, které si můžete vyžádat u
 p. učitelky na třídě.

 Po vyzvednutí dítěte opouští zákonný zástupce nebo osoba
 pověřená vyzvedáváním neprodleně areál mateřské školy.

  

 Placení příspěvku – na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
 MŠ.

 V souladu s § 123 zákona č.561/2005Sb., školský zákon a § 6
 vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání viz. vnitřní
 předpis O úplatě za předškolní vzdělávání. Bez ohledu na
 skutečnou docházku dítěte (absence). Příspěvek se hradí předem
 a to vždy do 15.dne v měsíci.Tento poplatek lze platit na dva i více
 měsíců dopředu. Doklad o zaplacení rodiče předloží hospodářce
 školy. Pokud rodiče takto neučiní, nebude dítě další den přijato do
 mateřské školy.

 Placení stravného – celodenní částka činí  34,- Kč a 7leté děti
 35,-Kč. Platí se předem za následující měsíc a to na účet
 mateřské školy nebo sporožirem a to vždy do 15.dne v měsíci.
 Odhlašování obědů – 24 hodin předem. Neodhlášený oběd je
 možno první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout na třídě do
 přinesené nádoby po ranní telefonické dohodě s učitelkou na třídě.

 Sankce za neplacení – Sb.zákonů č.561/2004 § 35 – pokud
 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání
 v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123)
 
do 2 měsíců, může být písemně zákonnému zástupci sděleno 
 rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

 
 SLEDUJTE INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH !!! 

 Spolupráce školy a rodiny se rozvíjí na základě potřeb a zájmů
 rodičů ve prospěch docházejících dětí.

 Každou změnu bydliště, pracoviště a telefonů je nutné nahlásit pí.
 učitelkám. Na škole je ustanoveno sdružení rodičů, které
 spolupracuje s mateřskou školou. Své připomínky a podněty pro
 práci sdružení a školy, sdělte laskavě členům výboru, třídním
 důvěrníkům nebo pí. ředitelce.

 Kdykoliv je potřeba po předchozí domluvě lze hovořit s pí.
 ředitelkou školy.

 Telefon do MŠ: 241 71 86 73.

 

 Tento řád je závazný pro rodiče i zaměstnance mateřské školy.

 

 V Praze dne: 1.9.2013                  Mgr.Markéta Rolníková

ředitelka MŠ

 

                                                                            

 

 PLÁN AKCÍ PRO DĚTI na školní rok 2014/2015

 1.  Dračí putování                                                                říjen
      (16,00hod.)

 2. Výchovná práce s předškoláky                                       od října
     (každé pondělí 9,15 – 10,00hod.)

 3.  Vánoční focení                                                               listopad
      (8,00hod.)

 4.  Rej čertů v MŠ (masky z domova)                                  prosinec

 5.  Návštěva Mikuláše v MŠ (nadílka, dárek                       prosinec
      (9,00hod.)            

 6.  Posezení s rodiči u vánočního stromku (zpívání koled, dárky pro
      děti,dárky pro rodiče)                                                     prosinec
      (16,00hod.)

 7 . Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ                            prosinec

 8.  Ukázková hodina pro rodiče předškoláků                       leden
     (17,00hod.)

 9.  Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou)
     Test zralosti ke vstupu do ZŠ                                          leden
     (8,30hod.)       

10. Oslava masopustu (lid.zvyky, masky,tanec                    únor

11. Vítání jara ( lidové zvyky )                                               březen

12. Den otevřených dveří v MŠ                                            únor
      (8,30 -16,00hod.)     

13. Beseda s policisty ,,Brumla“                                           duben
      (10,00hod.)

14. Velikonoční zvyky ( lidové zvyky)                                    duben

15. Čarodějnice – soutěže v maskách dopoledne                duben

16. Čarodějnice - divadelní představení na zahradě            duben
      (16,00hod.)

17. Besídka ke ,,dni maminek“
      (vystoupení dětí, dárky pro maminky)                             květen
      (16,00hod.)

18. Škola v přírodě                                                               květen  

19. Celodenní výlet                                                  květen, červen
     ( 8,00 hod.)

20. Fotografování dětí a tříd v maskách                              červen
     ( 8,00 hod.)               

21. Oslava MDD                                                                   červen
    
(15,30 - 16,00hod.) 

     dopoledne - masky, rej ve třídách, průvod
                         sídlištěm, fotografování)

     odpoledne – divadlo                                 
    

 22. Rozloučení s předškoláky (oslava, dárky)                   červen
      (16,00hod.)

 24. Spaní předškoláků ve školce                                       červen
      (19,00hod.)

 25. Návštěvy divadel v MŠ i mimo MŠ                               celoročně

 26. Knihovna Novodvorská                                                 podzim, jaro

 27. Děti a ekologie beseda                                                 podzim, jaro

 28. Třídíme odpad – soutěž recyklohraní                           celoročně